جهت خرید کد ussd به سایت
www.inoti.ir
مراجعه فرمایید.


هنگام ثبت نام و ورود به پنل کاربری،
کد معرف:
۰۰۷۶۴۰۱۲۹۴
را وارد نمایید و از قسمت میز کار> خدمات> کدussd > خرید کد ussd ، کد مورد نظر خود را خریداری نمایید.

_________________________________________________________________________________________________________

جهت خرید کارت ویزیت الکترونیکی به سایت
www.inoti.ir
مراجعه فرمایید.


هنگام ثبت نام و ورود به پنل کاربری،
کد معرف:
۰۰۷۶۴۰۱۲۹۴
را وارد نمایید و از قسمت میز کار> خدمات> کد CRM > خرید کد CRM ، کد مورد نظر خود را خریداری نمایید.